Zhromažďovanie osobných údajov

Pri registrácii v Spoločnosti klienti potvrdzujú svoju ochotu zdieľať so Spoločnosťou určité súkromné informácie, ktoré používame na účely potvrdenia totožnosti klienta na účely spracovania s Interactive Brokers. Podľa podmienok, ktoré si klienti prečítali a ktorým porozumeli, Spoločnosť vystupuje ako sprostredkovateľ, na základe ktorého si klienti otvoria obchodný účet u Interactive Brokers. Mexem je spoločnosť založená podľa cyperských zákonov a má potrebné oprávnenie a licenciu na poskytovanie finančných služieb klientom, ktoré podliehajú cyperským zákonom. Tieto informácie sa zhromažďujú v súlade s našimi prísnymi overovacími postupmi, ktoré sa používajú na zabránenie medzinárodným operáciám prania špinavých peňazí a na zaistenie bezpečnosti a ochrany obchodných aktivít našich klientov počas celého obdobia. 

Naši klienti sa zaväzujú poskytovať nám pravdivé, aktuálne a presné informácie o svojej totožnosti. Okrem toho sú povinní kategoricky vyhlásiť, že sa registrujú a obchodujú vo vlastnom mene a v žiadnom prípade sa nesnažia konať spôsobom, ktorý by sa mohol považovať za podvodný, ani sa nesnažia vydávať za iné osoby na akékoľvek účely. 

Postupy zhromažďovania údajov Spoločnosti zahŕňajú zhromažďovanie slobodne zverejnených informácií klienta, ktoré poskytol Spoločnosti, okrem umiestnenia súborov cookie na účely zhromažďovania údajov o spôsobe interakcie klienta s webovou stránkou Spoločnosti. Tieto nástroje na zhromažďovanie informácií o klientovi sa používajú na účely zaistenia vlastnej bezpečnosti klienta a všetky údaje zhromaždené spoločnosťou sa zdieľajú len s osobami v rámci spoločnosti, ktoré sa podieľajú na overovaní informácií o účte klienta, a to výslovne na účely zaistenia dôvernosti a bezpečnosti klienta. Zákazník má možnosť prijať alebo odmietnuť súbory cookie. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale klient môže svoj prehliadač upraviť tak, aby súbory cookie odmietol, ak si to želá. V dôsledku toho môže byť klientovi znemožnené plne využívať výhody webovej stránky. 

Zdieľanie informácií tretími stranami 

Nikdy neposkytneme žiadne súkromné alebo inak dôverné informácie o našich klientoch a bývalých klientoch tretím stranám bez výslovného písomného súhlasu našich klientov, s výnimkou špecifických prípadov, keď je poskytnutie informácií vyžadované zákonom alebo je inak nevyhnutné na vykonanie analýzy overenia totožnosti klienta na účely ochrany jeho účtu a zabezpečenia jeho osobných údajov. Osobné údaje klientov môžeme poskytnúť aj tretím stranám na účely plnenia pokynov klienta alebo na základe písomného súhlasu klienta. Tretia strana musí byť výslovne upozornená na dôverný charakter informácií. Klient berie na vedomie, že informácie o klientovi zhromažďuje Spoločnosť za účelom poskytnutia týchto informácií Interaktívnym maklérom v súlade s podmienkami a platnými zásadami Spoločnosti. 

Používanie osobných údajov

Registráciou v Spoločnosti a dobrovoľnou interakciou, ktorú klienti vykonávajú s produktmi a službami Spoločnosti, klienti potvrdzujú a súhlasia s tým, že súhlasia s použitím všetkých alebo časti informácií, ktoré poskytnú, týkajúcich sa ich obchodného účtu Spoločnosti, transakcií, ktoré prostredníctvom neho vykonávajú, a interakcií, ktoré vykonávajú so Spoločnosťou a Interactive Brokers. Všetky interakcie, ktoré zákazník uskutoční so Spoločnosťou a Interaktívnymi maklérmi, budú Spoločnosťou uchovávané na účely evidencie a ako také môžu byť Spoločnosťou použité v takých prípadoch, keď vzniknú spory medzi klientmi a Spoločnosťou. 

Spoločnosť môže z času na čas kontaktovať klientov, či už telefonicky alebo e-mailom, na účely prieskumu trhu a s cieľom ponúknuť im ďalšie informácie o produktoch a službách, ktoré spoločnosť ponúka v súlade so svojimi podmienkami. Okrem toho sa Spoločnosť môže príležitostne snažiť kontaktovať klientov, či už telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, za účelom informovania ich o jedinečných propagačných ponukách, ktoré Spoločnosť poskytuje svojim klientom. Klienti súhlasia s prijímaním takýchto kontaktov, keď pri registrácii v Spoločnosti vyjadria svoj súhlas s podmienkami používania. 

Bezpečnosť osobných údajov klientov

V súlade s ustanoveniami cyperského práva a požiadavkami cyperského komisára pre ochranu údajov spoločnosť robí všetko pre to, aby zabezpečila dôvernosť osobných údajov svojich klientov, vrátane zavedenia postupov na ochranu údajov určených na zabezpečenie dôvernosti údajov klientov. Spoločnosť prijíma potrebné opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov svojich klientov pred stratou, krádežou, zneužitím a na zabránenie neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zmene alebo zničeniu.

Spoločnosť ďalej zabezpečuje pravidelnú aktualizáciu svojej politiky ochrany údajov s cieľom zabezpečiť, aby boli dôverné informácie klientov neustále chránené. 

Prenos vašich osobných údajov mimo EHP (ak sa uplatňuje GDPR) 

V prípade osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 ("GDPR"), môžeme vaše osobné údaje preniesť mimo EHP na povolené účely, ako je opísané vyššie. To môže zahŕňať krajiny, ktoré neposkytujú rovnakú úroveň ochrany ako zákony vašej domovskej krajiny (napríklad zákony v rámci EHP alebo USA). Zabezpečíme, aby všetky takéto medzinárodné prenosy podliehali primeraným alebo vhodným ochranným opatreniam, ak to GDPR alebo iné príslušné zákony vyžadujú. Ak chcete získať ďalšie informácie o takýchto zárukách, môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

Pokiaľ ide o osoby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie GDPR, v prípade prenosu osobných údajov do krajín alebo na územia mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP"), ktoré Európska komisia neuznáva ako krajiny alebo územia poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov, sme zaviedli vhodné mechanizmy prenosu údajov, aby sme zabezpečili ochranu osobných údajov. 

Aktualizácia vašich osobných údajov

Ak sa zmenia akékoľvek osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, napríklad ak zmeníte svoju e-mailovú adresu alebo ak si želáte zrušiť akúkoľvek požiadavku, ktorú ste od nás dostali, oznámte nám to kontaktovaním zákazníckeho servisu spoločnosti Mexem prostredníctvom webovej stránky Mexem na adrese Mexem.com. Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty vyplývajúce z nepresných, neautentických, nedostatočných alebo neúplných osobných údajov, ktoré nám poskytnete. 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame v identifikovateľnej forme v súlade s našimi internými zásadami, ktoré stanovujú všeobecné normy a postupy týkajúce sa uchovávania, spracovania a likvidácie vašich osobných údajov. Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na splnenie právnych, regulačných a obchodných požiadaviek. Doba uchovávania sa môže predĺžiť, ak sme povinní uchovávať vaše Osobné údaje v súvislosti so súdnymi spormi, vyšetrovaniami a konaniami. 

Ďalšie práva osôb alebo informácií, na ktoré sa vzťahuje GDPR

Pokiaľ ide o osoby s trvalým pobytom v EHP a v prípade, že vaše osobné údaje spracúva subjekt Mexem so sídlom v EHP ("zahrnuté osoby"). Ak ste Zahrnutou osobou, máte podľa GDPR niekoľko zákonných práv v súvislosti s Osobnými údajmi, ktoré o vás uchovávame. Tieto práva zahŕňajú: Získanie informácií o spracovaní vašich osobných údajov a prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame.

Upozorňujeme, že môžu nastať okolnosti, za ktorých sme oprávnení odmietnuť žiadosti o prístup ku kópiám osobných údajov (najmä k informáciám, ktoré podliehajú právnemu tajomstvu); Žiadosť o opravu vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné; Žiadosť o vymazanie vašich osobných údajov za určitých okolností. Upozorňujeme, že môžu nastať okolnosti, keď nás požiadate o vymazanie vašich osobných údajov, ale my sme zo zákona oprávnení ich uchovávať; vznesenie námietky a požiadanie, aby sme za určitých okolností obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. Aj v tomto prípade môžu nastať okolnosti, keď namietate proti spracúvaniu vašich osobných údajov alebo nás požiadate, aby sme ho obmedzili, ale my máme zákonné právo túto žiadosť odmietnuť; odvolanie vášho súhlasu, hoci za určitých okolností môže byť zákonné, aby sme pokračovali v spracúvaní bez vášho súhlasu, ak na to máme iný legitímny dôvod (iný ako súhlas). Určili sme úradníka pre ochranu údajov (ďalej len "DPO"), aby sme zlepšili a podporili dodržiavanie a pochopenie zásad ochrany súkromia a údajov.

Ak si želáte vykonať niektorú z uvedených činností, pošlite e-mail na adresu dpo@Mexem.com. Môžeme vás požiadať o preukázanie totožnosti poskytnutím kópie platného dokladu totožnosti, aby sme mohli splniť naše bezpečnostné povinnosti a zabrániť neoprávnenému zverejneniu údajov. Vyhradzujeme si právo účtovať vám primeraný administratívny poplatok za akékoľvek zjavne neopodstatnené alebo neprimerané žiadosti týkajúce sa prístupu k vašim údajom a za akékoľvek dodatočné kópie osobných údajov, ktoré od nás požadujete. Zvážime všetky žiadosti alebo sťažnosti, ktoré dostaneme, a včas vám poskytneme odpoveď. Ak nebudete spokojní s našou odpoveďou, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na príslušný orgán na ochranu osobných údajov. Na požiadanie vám poskytneme údaje o príslušnom regulačnom orgáne. 

Opt-out

Každá osoba, ktorá si želá kedykoľvek odmietnuť ďalší kontakt so spoločnosťou, môže tak urobiť jednoducho tak, že kontaktuje spoločnosť e-mailom na adrese info@mexem.com podľa pokynov uvedených v každej správe a požiada o zastavenie ďalšieho kontaktu v mene spoločnosti. 

Zásady používania súborov cookie skupiny Mexem

Čo sú to súbory cookie a webové signály?

Súbory cookie sú časti údajov, ktoré webová lokalita prenáša na pevný disk používateľa na účely uchovávania záznamov. Webové signály sú priehľadné pixelové obrázky, ktoré sa používajú pri zhromažďovaní informácií o používaní webových stránok, reakciách na e-maily a sledovaní. Vo všeobecnosti môžu súbory cookie obsahovať informácie o adresách vášho internetového protokolu ("IP"), regióne alebo všeobecnej lokalite, kde váš počítač alebo zariadenie pristupuje na internet, type prehliadača, operačnom systéme a ďalšie informácie o používaní webovej lokality alebo používaní našich služieb vrátane histórie zobrazených stránok. 

Ako používame súbory cookie a webové signály

Spoločnosť MEXEM zhromažďuje informácie zo súborov cookie a webových majákov a ukladá ich do internej databázy. Tieto informácie sa uchovávajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Táto webová lokalita používa nasledujúce súbory cookie a webové signály:

Nevyhnutne potrebné súbory cookie 

Tieto súbory cookie sú potrebné na fungovanie webovej stránky a v našich systémoch ich nemožno vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len v reakcii na vaše činnosti, ktoré sa rovnajú žiadosti o služby, ako napríklad nastavenie vašich preferencií ochrany osobných údajov, prihlásenie alebo vyplnenie formulárov. Svoj prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby tieto súbory cookie blokoval alebo vás na ne upozornil, ale niektoré oblasti webovej lokality nebudú fungovať správne. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné údaje. 

Výkonnostné súbory cookie a webové signály

Tieto súbory cookie a webové signály nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ktoré najmenej, a zistiť, ako sa návštevníci pohybujú po stránke. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie a webové signály zhromažďujú, sú agregované, a preto anonymné. Ak tieto súbory cookie a webové signály nepovolíte, naše súhrnné štatistiky nebudú mať záznam o vašej návšteve. Webová lokalita využíva službu Google Analytics, ktorá je webovou analytickou službou poskytovanou spoločnosťou Google, Inc ("Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používate túto webovú lokalitu.

Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej stránky, zostavovania správ o činnosti webovej stránky pre prevádzkovateľov webovej stránky a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. 

Funkčné súbory cookie

Tieto súbory cookie umožňujú webovej stránke poskytovať rozšírené funkcie a personalizáciu. Môžeme ich nastaviť my alebo poskytovatelia tretích strán, ktorých služby sme pridali na naše stránky. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré alebo všetky tieto služby nemusia fungovať správne. 

Cielenie na súbory cookie a webové signály

Tieto súbory cookie a webové signály môžu byť nastavené na celej našej stránke našimi reklamnými partnermi. Tieto spoločnosti ich môžu použiť na vytvorenie profilu vašich záujmov a zobrazenie relevantných reklám na iných stránkach. Neukladajú osobné údaje, ktoré by vás mohli priamo identifikovať, ale sú založené na jedinečnej identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia. Ak tieto súbory cookie a webové signály nepovolíte, bude sa vám zobrazovať menej cielenej reklamy. Webová lokalita nesleduje používateľov pri prechode na webové lokality tretích strán, neposkytuje im cielenú reklamu, a preto nereaguje na signály Do Not Track (DNT).

Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov podľa vlastného uváženia, najmä s cieľom zohľadniť spätnú väzbu od spoločnosti a zákazníkov. Spoločnosť odporúča klientom, aby si často prezerali tieto zásady ochrany osobných údajov, aby boli informovaní o tom, ako sú ich informácie chránené.

Kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa týchto zásad ochrany osobných údajov nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese info@mexem.com alebo telefonicky na čísle +357-24022446.

Ste pripravení začať?

Investujte s dôverou prostredníctvom predpisov, ktoré našich klientov upokojujú a zároveň zmierňujú riziká.

Súbory cookie používame na zlepšenie vašich skúseností a poskytovanie personalizovanej reklamy. Viac informácií
OdmietnuťPrijať